Kinh doanh máy game thùng siêu thị có cần giấy phép con?

Bạn kinh doanh game thùng là trò chơi điện tử nên theo quy định tại Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ban hành ngày 28/4/2000 về hướng dẫn, quản lý trò chơi điện từ của Bộ VHTT là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải xin phép cơ quan chức năng trước khi hoạt động.
Cụ thề như sau:
Đối tượng được phép
1- Hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ.
2- Doanh nghiệp, công ty bao gồm cả chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử và doanh nghiệp, công ty kinh doanh ngành nghề khác kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử.
3- Các doanh nghiệp, công ty bao gồm cả hợp đồng hợp tác kinh doanh và liên doanh với nước ngoài;
4- Tổ chức đơn vị sự nghiệp có thu.
 
Điều kiện kinh doanh
1- Địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình; đảm bảo vệ sinh, mùa hè phải thoáng, mùa đông phải ấm; không gây cản trở trật tự an toàn giao thông;
2- Thiết bị đảm bảo thẩm mỹ lành mạnh; đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật: âm thanh rõ, mầu sắc đẹp, hình ảnh nét;
3- Đối tượng là cá nhân phải tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 9 Luật Doanh nghiệp;
4- Đối tượng muốn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài để kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử phải có vốn luận chứng kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài.
 
Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử phải thực hiện
1- Nghiêm cấm tổ chức trò chơi điện tử, sản xuất, nhập khẩu máy, thiết bị, băng, dĩa, linh kiện trò chơi điện tử, đưa vào máy tính hoặc mạng máy tính trò chơi điện tử có nội dung:
 
a- Chống lại Nhà nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;
b- Kích động bạo lực, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam;
c- Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm viõ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công dân.
 
2- Nghiêm cấm tổ chức trò chơi điện tử có giải thưởng bằng tiền hoặc mang tính chất đánh bạc.
 
3- Nghiêm cấm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử ở địa điểm cách cổng ra vào của các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) dưới 200m, không phân biệt trường đó thuộc địa phương nào.
 
4- Sau khi được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, các đối tượng được phép kinh doanh; đối với đối tượng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài khi hoạt động phải gửi văn bản đăng ký với Sở VHTT sở tại. Văn bản đăng ký phải ghi rõ số giấy phép đầu tư, ngày cấp giấy phép, cơ quan cấp, trụ sở của đơn vị, số điện thoại, địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử và phải thực hiện những quy định có liên quan tại Thông tư này.
5- Cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc kinh doanh trò chơi điện tử phải chịu trách nhiệm về nội dung, không được vi phạm các quy định cấm; các điểm kinh doanh dịch vụ không được hoạt động quá 12 giờ đêm.
 
6- Trường hợp không tự xác định được nội dung thuộc quy định cấm hay không cấm, cá nhân, tổ chức sử dụng trò chơi điện tử phải đề nghị Sở VHTT sở tại thẩm định để xác định và phải nộp lệ phí thẩm định. Sở VHTT phải có dấu hiệu để xác định băng, đĩa, linh kiện đã được Sở thẩm định và cho phép phổ biến.
 
7- Việc đưa nội dung trò chơi điện tử vào mạng máy tính phải được phép của Bộ VHTT theo quy định hiện hành.
 
8- Các đối tượng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử nhập khẩu máy đã cài đặt nội dung trò chơi điện tử, băng đĩa, linh kiện có nội dung trò chơi điện tử phải được phép của Sở VHTT.
 
9- Các Sở VHTT tổ chức việc dán tem hoặc ký hiệu trên các máy có cài đặt sẵn nội dung đã được Sở cho phép sử dụng.
 
Thủ tục đăng ký
1- Đối với hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định 02/2000/NĐ-CP đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp huyện.
2- Các doanh nghiệp, công ty (bao gồm cả chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử và doanh nghiệp, công ty kinh doanh ngành nghề khác kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử) đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư;
3- Đối với đối tượng muốn hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử (bao gồm cả đối tượng chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử và đối tượng kinh doanh ngành nghề khác có kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử) thuộc thẩm quyền cấp phép đầu tư của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có văn bản thẩm định của Sở VHTT. Văn bản thẩm định đồng thời gửi Bộ VHTT (Vụ Kế hoạch) để báo cáo; nếu thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư phải có văn bản thẩm định của Bộ VHTT. Văn bản thẩm định của Bộ VHTT được gửi Sở VHTT nơi đối tượng kinh doanh có trụ sở.
4- Đối với tổ chức, đơn vị sự nghiệp có thu khi kinh doanh phải đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương.

Các tin khác